Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet számára bejelenteni azon ügyeit, amelyekben biztosított az elektronikus ügyintézés. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont hatálya alá tartozó elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő jogalanyok. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek az elektronikusan intézhető ügyeit az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet számára, a Felügyelet által rendszeresített iFORM formátumú űrlapon kell bejelentenie. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a következő adatokat köteles bejelenteni a felügyeletnek: a) nevét, székhelyét, hivatalos elektronikus elérhetőségét; b) kapcsolattartójának nevét és elektronikus elérhetőségét, ha a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez hozzájárult; c) azon ügyeket, amelyekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítja, és ennek kezdő időpontját, d) az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásának elérési helyét. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv (E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–l) alpont hatálya alá tartozó jogalanyok) az elektronikus ügyintézési lehetőségnek az adott ügyben történő biztosítása megkezdése előtt 30 nappal köteles bejelenti. Az eljárás díj- és illetékmentes. Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a bejelentést megvizsgálja, és ha az adatszolgáltatás megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a szervezetet és elektronikusan intézhető ügyeit felveszi az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisába. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nyilvántartása és a bejelentett elektronikusan intézhető ügyek nyilvántartása a https://euf.gov.hu/nyilvantartas-elektronikusan-intezheto-ugyekrol honlapon elérhető. z elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont alapján elektronikus ügyintézést biztosító szerv: a) az államigazgatási szerv, b) a helyi önkormányzat, c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany, d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság, e) az alapvető jogok biztosa, f) az ügyészség, g) a közjegyző, h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda, i) a hegyközségek kivételével a köztestület, j) a közüzemi szolgáltató, k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany, valamint l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany